Ghaqda Malta Kuba
Friendship : Amistad : Hbiberija

 
  

Latest Catalogue of CUBA Related Products - from the Malta Cuba Social Club - Click here to download catalogue

facebook

Main Sponsor:

Koperattiva Malta Kuba

kmk
 


 
 
Jose' Marti Brigade

Visit Cuba this JULY 2nd to 20th July 2012

The International Work Brigade consists of groups from the solidarity and socio-political organisations of several European countries mostly youths. Members of the Brigade spend three weeks in Caimito - Havana as a ‘Brigadista’, working and socialising with Cubans and people from all across Europe. It is a unique opportunity to experience the Cuban Revolution firsthand and show that Cuba is not alone.

This camp is ideal for students, youths, teachers, political activists and those wanting a different holdiay.

Participants will have the opportunity to see and experience the real Cuba:

 • Visit and work in the Cuban agricultural system
 • Learn Spanish and Salsa
 • Visit primary and secondray schools, art schools, universities and gymnasiums
 • Meet social and poltical organisations
 • Meet many european cuban-solidarity organisations
 • Visit hospitals and clinics
 • Try authentic Cuban cigars, rum and tropical food
 • Visit museums, galleries and beaches
 • Get involved in a range of cultural activities
 • See and discuss the Cuban political system
 • Visit food, tobacco, rum and other samll indurstry factories

Participation in any of the events is non-obligatory.

Brigadistas also take part in a full programme of activities including educational and political events plus visits to hospitals and schools to see for yourself the successes of the Revolution. Entertainment is provided at the camp with live bands and dance lessons, whilst excursions to some of Cuba’s fantastic beaches and places of interest are organised. The brigadistas will also stay a weekend at a hotel in Pinar del Rio, an adjacent province to Havana, which also has its distinct characteristics from Havana.

Download programme for this years brigade (in Spanish) from here. English version will be online shortly.

For more information one can contact our Secretary Mario Mifsud on 7928 3716 or Andre' Damato on 7937 0523 andre.damato@gmail.com

josemarti

Below are old articles related to the Jose Marti Brigade

September 2007, two Maltese youths took part in this event, one of which is Andre' Damato, being also a member in the committee. Download from here an article published in a Maltese newspaper on September brigade experience. This July three Maltese youths took part. Below is a short report by one of the participants (in Maltese).

Sajf 2008

Din is-sena 3 membri ta` l-ghaqda Malta-Kuba telghu ghal 16 -il jum Kuba sabiex jaghmlu parti mill-brigada Jose` Marti.
 
Fost attivitajiet li kelna nsemmu:

 • hidma mal-poplu kuban kemm fil-kamp kif ukoll fl-ghelieqi tal-villagg ta` Caimito
 • konferenzi li jirrigwardjaw l-embargo, relazzjonijiet bejn Kuba u l-Istati Uniti, il-hajja f`Kuba,
 • laqghat mal-grupp taz-zghazagh kommunisti u l-grupp ghal harsien tar-revoluzzjoni.
 • visita` f`rifinerija taz-zejt gewwa l-provincja ta` Cienfuegos
 • visita f`poliklinika u dar ta` l-anzjani
 • kelna zjajjar kulturali fosthom tour Havana, Cienfuegos u Santa Klara
 • ghamilna wkoll zjajjar fil-muzew tar-revoluzzjoni, l-plaza della revolucion, il-muzew u t-tomba tar-revoluzzjonarju Ernesto Che Guevara.
 • kelna bosta attivitajien kulturali anke fil-kamp stess bhal; zfin kuban u lejliet kemm kubani kif ukoll internazzjonali
 • spiccajna bl-ahhar konferenza fejn iltqajna mal-familjari tal- 5 kubani arrestati f`miami.with_children
Above photo: Maltese participant with cuban school children at a local festival in Pinar del Rio


havana
Above photo: side-street in new Havana

cuba08

Above photo: Maltese participant with Cuban worker

cuba082

Above photo: Maltese and Italian participants in the European Brigade

08ds

Above photo: Maltese participant with Cuban children

cuba09

Zghazagh b’agenda tal-Volontarjat ghal darba ohra lejn Kuba – Andre’ Damato

F’ Settembru ta 2007 jiena flimkien ma’ Malti iehor konna qattajna tliet gimghat gewwa Caimito, rahal zghir rurali fic-centru ta’ provincja ta’ Havana Kuba sabiex nippartecipaw fil-brigata  tal-volontarjat Jose’ Marti. Din l-attivita ssir darba fis-sena, fejn ghaliha jattendu zghazagh minn madwar l-Ewropa kollha kemm membri t’ghaqdiet u kemm bhala individwi sabiex jaghmlu xoghol siewi gewwa l-komunita. Ahna morna f’isem l-Ghaqda Hbiberija’ Malta-Kuba.  Il-participanti kienu jammontaw il-fuq minn 170, fejn l-ikbar kontingenti kienu dawk ta’ l-Italja, Spanja u l-Ingilterra.
Hemmhekk  konna nbakkru kmieni ghax- xoghol li kien idum madwar erba’ sieghat kuljum, hdimna kemm fil-qasam tal-kostruzzjoni kif ukoll f’dak tal-agrikoltura.   Matul il-kumplament tal-gurnata kienu jorganizzawlna diversi attivitajiet differenti, fosthom laqghat m’organizzazjonijiet u istuzzjonijiet lokali, konferenzi u diskussjonijiet qosra dwar il-politika ta’ Kuba, zjajjar f’postijiet kulturali u socjali, zjajjar ta’ fabbriki ta’ prodotti tipici lokali bhas- sigarri u tar-rum, mixjiet gol-kampanja u foresti tropikali, zjajjar ta’ muzewijiet bhal dak tar-revoluzzjoni, tax-xjenza naturali u tas-sigarri,  l-universita ta’ Havana, kif ukoll  kellna l-opportunita li nzuru r-irrifinerija taz-zejt gewwa l-provincja ta` Cienfuegos.
Ma setax jonqos li nzuru wkoll ic-centru ta’ Havana kemm il-parti l-antika u kemm il-parti moderna ghal iktar minn darba fejn rajna l-hajja tan-nies fl-ibliet u tkellimna maghhom.  Wiehed hemmhekk jista japprezza t-tahlita t’arkitettura li ssib f’belt wahda kemm dik Spanjola, Amerikana, Perjodu post-revuluzzjoni b’influjenza ta’ arkittettura sovjetika, u bini iktar ricenti, dan kollu mzewwaq b’tomgha latina kubana.  Morna wkoll f’postijeit merkantili u turistici.  Xi whud minna ghazlu wkoll li jmorru gurnata f’ Santa Klara, l-post fejn sehhet l-ahhar battalja fir-revuluzzjoni Kubana, u fejn illum hemm il-fdalijiet ta’ Che Guevara.
Iltqajna wkoll mal-veterani tar-rivoluzzjoni, mal-ghaqda studenti universitarji,  m’ghaqdiet taz-zghazagh kubani, zorna skejjel tas-sekondarja u post-sekondarji, poliklinici, sptarijiet, dar tal-anzjani u child care centres; positjiet li ma tantx tista t’esperjenza meta zzur pajjiz bhal semplici turist.  Fortunatament xi whud minna kellna wkoll ic-cans li niltaqghu ma rapresentati tal-federazzjoni tat-trade unions mgharufa bhala CTC -La Central de Trabajadores de Cuba li taqghad dsatax il-unjin differenti.Tajjeb nghidu li mill-erba’ miljun ruh li huwa ekonomikament attivi f’Kuba, 98% minnhom huma membri fi trade unjin, l-istess jista jinghad ghal l-fuq min 250,000 pensjonant kuban.  L-involviment fil-unjins huwa mheggeg hafna f’Kuba, tant li  hemm ufficcjal ta’ unjin ghal kull seba’ haddiema.  Differenti ghal kollox mill-pajjizi ohrajn tal-Amerika Latina (b’eccessjoni tal-Venezuela u l-Bolivia)  fejn l-pozizjonijeit neo-liberali tal-gvernijiet ta dawn il pajjizi jhallu l-wisgha ghas- sfruttar u nuqqas ta’ regjulazzjoni tax-xoghol u l-kundizjonijiet tal-haddiema.   Kaz drammatiku huwa gewwa l-Kolombia fejn bejn l-2004 u l-2006 inqatlu 164 attivist gejjin mit-trade unjins, sempliciment ghaliex kienu qedin jaqbzu ghad-drittijiet tal-haddiema.
Personalment l-esperjenza tal-volontarjat apparti milli kienet wahda sabiha u posittiva, kienet wahda li tghallimt hafna minnha.  Tghallimt fuq Kuba u s-sistema politika taghha, politika fis-sens prattiku u kif ukoll dak ideologiku.  Fl-istess hin servietni bhala vakanza memorabli, tista tghid differenti ghal kollox mill-ambjent Eworopej li hafna minna mdorrijin fih.  Hemmhekk ghamilt  kuntatti diversi kemm hbiberiji godda fuq livell individwali kif ukoll fuq livell t’ghaqdiet, specjalment ma zewg Belgjani li jahdmu mal-ETUC, il-Konfederazzjojni tat-Trade Unions tal-Ewropa.
Għat- tielet sena konsekkuttiva f’Lulju li gej zghazagh maltin sejrin jergghu jipparteċipaw f’din il-brigata.  Tajjeb li nfakkru li fis-sena 2008 Kuba soffriet l-effetti tat-tlett urugani Gustav, Ike u Paloma, u ghalhekk din is-sena hafna mix-xoghol tal-partecipanti mistenni jkun iktar marbut m’ghajnuna umanitarja.Din id-darba l-grupp Malti mistenni jkun ikbar u diga’ beda jinghaqad. 

 
 
 
Notice Board